Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

SPRL ISOFILM hecht veel belang aan de bescherming van de Persoonsgegevens die zij verwerkt. Daarom geeft ISOFILM u alle nodige informatie over hoe zij uw privacy beschermt en uw persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacybeleid is van toepassing op de Persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die wij van U verzamelen voor het leveren van de diensten die wij aanbieden. Door onze site te gebruiken of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens telefonisch contact of wanneer u onze evenementen bijwoont, aanvaardt u de in dit Privacybeleid beschreven praktijken. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit beleid, maak dan geen gebruik van onze site en verstrek ons uw gegevens niet. In dat geval gaat u ermee akkoord dat u niet kunt profiteren van alle diensten en andere voordelen die ISOFILM aanbiedt.

2. FUNCTIES EN CONTACTGEGEVENS VAN ISOFILM SARL

(hierna: “ISOFILM”) met maatschappelijke zetel te Maastrichtstraat 98, 4600 VISÉ (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0808308126 ISOFILM verbindt zich ertoe alle Technische en Organisatorische Maatregelen te nemen die nodig zijn om een veilige verwerking te garanderen die voldoet aan de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “de GDPR” of “de Verordening”). Volgens de hieronder beschreven verwerkingen waarvoor wij persoonsgegevens (hierna “Gegevens”) verzamelen en verwerken die u ons verstrekt, treedt ISOFILM op als Verwerker of als Onderaannemer voor een andere Verwerker. Deze rol wordt voor elke verwerkingshandeling gespecificeerd.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om een achternaam, een voornaam, een e-mailadres, een klantnummer, een telefoonnummer of andere informatie over een persoon.

4. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ, MET WELK DOEL EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG?

Doel van deze verwerking: het verzamelen van gegevens van internetgebruikers via een contactformulier om op hun verzoek te kunnen reageren.
Verzamelde gegevens:
Naam, voornaam
Telefoon
E-mailadres
Gratis bericht
Rechtsgrondslag voor deze verwerking: de rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming.
Rol van ISOFILM bij deze verwerking: ISOFILM treedt voor deze verwerking op als verantwoordelijke voor de verwerking.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

6. AAN WIE MOGEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere partnerbedrijven van ISOFILM (onderaannemers) voor de hierboven vermelde doeleinden. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen wij ertoe worden gebracht sommige van onze opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan operationele en technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn. ISOFILM eist van haar onderaannemers dat zij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden voor de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd. Wij verkopen de gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden of maken deze anderszins openbaar. In sommige omstandigheden zullen onze website en toepassingen u voorzien van sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zijn uw activiteiten op onze site of via onze toepassingen ook toegankelijk op die sociale netwerksite. Als u verbonden bent met een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze sites of toepassingen of als u interageert met een van de sociale plug-ins, kan de sociale netwerksite deze informatie toevoegen aan uw respectieve profiel op dat netwerk, afhankelijk van uw privacy-instellingen. Als u dit soort gegevensoverdracht wilt voorkomen, log dan uit bij uw sociale netwerkaccount voordat u een van onze sites of toepassingen opent, of wijzig, indien mogelijk, de privacyinstellingen van de toepassing. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en doorgeven van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u een bevredigende privacy-instelling kunt verkrijgen.

7. GEGEVENSOVERDRACHTEN

Er zijn geen plannen om “Persoonsgegevens” over te dragen aan landen die geen passend beschermingsniveau onder de GDPR kennen.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Recht op toegang: u hebt het recht uw gegevens te allen tijde en kosteloos te raadplegen, Recht op rectificatie: u hebt het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongeschikte of niet langer noodzakelijke gegevens worden verwijderd. Wij wijzen u erop dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren. Recht op verwijdering: Als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt voor het recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval hebt u ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Recht van verzet: u hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht van verzet uitoefenen door middel van de daartoe bestemde geautomatiseerde procedures in de u toegezonden e-mails of, bij gebreke daarvan, door contact met ons op te nemen (zie “HOE UW RECHTEN TE HANDHAVEN”). Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van ISOFILM de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. HOE KUNT U UW RECHTEN LATEN GELDEN?

Door een e-mail te sturen naar ph@isofilm.be of een brief naar de hoofdzetel van ISOFILM SPRL Rue de Maastricht 98, 4600 VISÉ (België).

10. INFORMATIE OVER KINDEREN

In het algemeen verzamelen wij niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als wij ontdekken dat wij per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij wij deze volgens de toepasselijke wetgeving moeten bewaren. Wanneer wij weten dat een kind ouder is dan 13 jaar maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, vragen wij toestemming van de ouders/voogd voordat wij de persoonsgegevens van dat kind gebruiken.

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

Onze sites kunnen links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken). Wij hebben geen controle over hoe sites en diensten van derden met uw persoonlijke informatie omgaan. Wij beoordelen geen sites en diensten van derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van sites of diensten van derden die u vanaf onze sites of diensten bezoekt.

12. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang, toevallige verstrekking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van gegevens te voorkomen.

13. WAT TE DOEN BIJ EEN GESCHIL

Als u van mening bent dat wij een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk contact met U op te nemen. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Data Protection Authority (DPA).

Via het internet op www.autoriteprotectiondonnees.be
Per post door te schrijven naar AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING Persstraat 35 1000 Brussel
Per e-mail via contact@apd-gba.be

14. CLAUSULE INZAKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van ISOFILM is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. ISOFILM kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van de algemene kosten, verstoring van de planning. Bovendien kan ISOFILM niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de gegevens door derden (diefstal van gegevens, virussen, phishing of andere computermisdrijven). Wij wijzen er tevens op dat de links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere websites die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die zij aanbieden. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dat beleid van dit beleid kan afwijken.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze bepalingen worden beheerst door, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig het Belgische recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand na het ontstaan ervan, welke termijn in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BRUSSEL, die als enige bevoegd zijn.

16. INGANGSDATUM

Dit beleid is gemaakt en in werking getreden op 24/10/2019. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.